Warunki Zamówienia

  1. Klient zobowiązuje się do odbioru całości zamówionych wyrobów. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówionych wyrobów Klient zapłaci Sprzedawcy za wyroby już wyprodukowane oraz pokryje inne koszty poniesione w związku z realizacją zamówienia. Klient będzie obciążony zgodnie z kosztorysem sporządzonym przez Sprzedawcę.
  2. W przypadku zapłaty po wskazanym na fakturze VAT terminie Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy odsetki w wysokości 0,5% wynagrodzenia, wskazanej w zamówieniu wartości brutto za każdy dzień zwłoki w płatności liczonej od dnia wyznaczonego terminu płatności. Podstawą zapłaty odsetek będzie wystawienie przez Sprzedawcę na rzecz Klienta noty odsetkowej. Dniem uznania zapłaty jest data wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.
  3. W przypadku braku zapłaty faktury Sprzedawca zleci windykację firmie zewnętrznej. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do pokrycia całkowitych kosztów prowadzenia działań windykacyjnych.
  4. W przypadku przedpłaty zamówienia należy dołączyć potwierdzenie przelewu.
  5. Towar odebrany za pośrednictwem spedycji pojazdami wielkogabarytowymi należy rozładować, a następnie sprawdzić, czy nie został uszkodzony w transporcie. Jeżeli towar posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, należy sporządzić protokół rozbieżności z kierowcą, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
  6. Istnieje możliwość odbioru własnego po wcześniejszym uzgodnieniu. Ceny za materiały nie obejmują kosztów dostawy. Do każdego zamówienia koszt dostawy wyliczany jest indywidualnie.
  7. Termin realizacji wynosi od 5 do 8 tygodni od dnia złożenia zamówienia.  Istnieje możliwość wydłużenia realizacji zamówienia, ze względu na zwiększone zapotrzebowanie na dany produkt w danym okresie.
  8. Sprzedający nie odpowiada za opóźnienia spowodowane siłami wyższymi.
  9. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia jest odesłanie formularza podpisanego i opieczętowanego.