OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI na deski plastikowe Ecowood produkowane przez Firmę FENSTER sp. z o.o.

 1. Przedmiotem gwarancji są deski plastikowe Ecowood wykonane z granulatu polistyrenu spienionego, barwionego masie (dalej: deski plastikowe Ecowood), produkowane przez firmę FENSTER sp. z o. o. W przypadku sprzedaży rzeczy w okresie trwania gwarancji innemu Nabywcy, uprawnienia wynikające z gwarancji nie przechodzą na kolejnego Nabywcę.
 2. Firma FENSTER sp. z o. o. udziela gwarancji na produkowane deski plastikowe Ecowood na okres 25 lat liczony od daty nabycia wpisanej na fakturze sprzedaży i potwierdzonej stemplem sprzedawcy.
 3. W ramach gwarancji uprawnionemu przysługuje roszczenie do usunięcie wad desek plastikowych Ecowood. Uprawniony z tytułu gwarancji zgłasza wadę do Gwaranta pisemnie lub elektronicznie. Przy zgłoszeniu wady desek plastikowych Ecowood Nabywca załącza sporządzony w formie pisemnej dokładny opis uszkodzeń wraz z fotografią.
 4. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 21 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady desek plastikowych Ecowood. Gwarant może uchylić się od terminowego wykonania roszczeń gwarancyjnych, jeżeli zaistnieją zakłócenia w działalności firmy Gwaranta spowodowane nieprzewidzianymi okolicznościami.
 5. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa Gwarant wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za straty lub uszkodzenia, za utratę jakichkolwiek korzyści, utratę możliwości korzystania z towaru, za jakiekolwiek koszty i wydatki poniesione bezpośrednio albo pośrednio przez użytkownika końcowego, oraz za jakąkolwiek inna pośrednią, wynikową lub szczególną stratę lub szkodę.
 6. Naprawa lub wymiana towaru na wolny od wad nie przedłuża pierwotnego okresu gwarancji.
 7. Deski plastikowe Ecowood podlegają gwarancji jeżeli ich montaż oraz instalacja zostały wykonane wg wszelkich wytycznych zgodnie z dołączoną „Instrukcją montażu i przechowywania desek plastikowych Ecowood”.
 8. Warunkiem utrzymania gwarancji desek plastikowych Ecowood jest ich cykliczne czyszczenie min. raz na kwartał . Do utrzymania czystości desek plastikowych Ecowood nie wolno używać wybielaczy zawierających związki chloru, sody żrącej oraz rozpuszczalników organicznych (np. Aceton, Toulen), które nieodwracalnie uszkadzają powierzchnię.
 9. Wszystkie materiały ulegają naturalnemu starzeniu. Możliwe są zmiany kolorów desek plastikowych Ecowood związane z normalną eksploatacją. Deski standardowo zawierają filtr UV, jednak pod wpływem światła słonecznego stają się matowe i przechodzą w jaśniejsze odcienie – w przypadku bieli na kość słoniową. Zmiany te mogą być nierównomierne w zależności od intensywności ekspozycji. W/w zmiany kolorów nie polegają gwarancji.
 10. Gwarancja desek plastikowych Ecowood nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku: niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, wandalizmu, mechanicznych uszkodzeń, wypadków losowych, pożaru, klęsk żywiołowych, kradzieży oraz wtórnych uszkodzeń wynikających z w/w przyczyn.
 11. Niestosowanie się do w/w wytycznych skutkuje utratą prawa do roszczeń z tytułu gwarancji.